فرنیش درب اتاقی و قرنیز

Interior doors and cornices are one of the most important points in interior project design.
You should know that these two elements can give harmony and beauty to any space, which expresses your art and attention to details.
This section includes modern and classic interior doors and wooden cornices that can be produced with a variety of colors and natural finishes.

درب‌های داخلی و قرنیز از مهمترین نکات در طراحی پروژه داخلی می‌شود.
باید بدانید که این دو اِلِمان می تواند به هر فضایی هماهنگی و زیبایی ببخشد که بیانگر هنر و توجه شما به جزئیات است.
این بخش شامل دربهای داخلی مدرن و کلاسیک و قرنیزهای چوبی است که با انواع رنگها و روکشهای طبیعی قابل تولید می باشد.